Safety first งานก่อสร้างได้มาตรฐาน ความปลอดภัยต้องมาก่อน

มีข่าวเรื่องอุบัติเหตุในไซต์งานก่อสร้างอยู่บ่อยครั้ง ในทั้งโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่และขนาดเล็ก นับเป็นความสูญเสียในหลายๆ ด้าน กระทบต่อหน้างาน ชีวิตของผู้ปฎิบัติงาน  และเจ้าของโครงการ ความปลอดภัย ของงานก่อสร้าง เกี่ยวข้องกับหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็น ทีมผู้รับเหมา อย่างวิศวกรของโครงการนั้น ๆ คนงานก่อสร้าง และทีมงานส่วนอื่น ๆ ที่ทำงานในไซต์ก่อสร้าง รวมไปถึงบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อสร้าง หรืองานก่อสร้างนั้น ๆ แต่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบริเวณโครงการก่อสร้าง หรือเป็นบุคคลที่เดินทางผ่านโครงการก่อสร้างนั่นเอง ความปลอดภัยของงานก่อสร้างเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ต้องมีหลักการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น เพราะแต่ละไซต์งานก่อสร้าง มีทั้งแรงงานมีฝีมือ และไร้ฝีมือ ที่เกิดการปรับเปลี่ยนโยกย้ายงานค่อนข้างบ่อย แรงงานบางคนขาดระเบียบ วินัย เรื่องการรักษาความปลอดภัยในการทำงาน จึงมีหลายครั้งที่โครงการก่อสร้าง มักจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอยู่ตลอด และที่สำคัญอีกอย่างคือ ในหลาย ๆ โครงการก่อสร้างมีแรงงานมาจากหลากหลายประเทศ หลายภาษา ไม่ว่าจะเป็น แรงงานไทย แรงงานพม่า แรงงานกัมพูชา แรงงานลาว เป็นต้น ทำให้การสื่อสารอาจไม่ทั่วถึง และเกิดปัญหาเรื่องความปลอดภัยได้ หากผู้บริหารโครงการไม่รอบครอบมากพอ Safety first งานก่อสร้างได้มาตรฐาน ความปลอดภัยต้องมาก่อน ต้องมีหลักการอย่างไร และมีความเสี่ยงไหนบ้างที่ต้องระวัง มาติดตามกัน

ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายในงานก่อสร้าง

งานก่อสร้างที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานโดยขาดความใส่ใจและตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานรวมทั้งนายจ้างและผู้บริหารขาดการบริหารจัดการให้การก่อสร้างและสถานที่ทำงานมีความปลอดภัย งานก่อสร้างนั้นก็จะมีความเสี่ยงและอันตรายจากการทำงานค่อนข้างสูง แม้ปัจจุบันผู้ประกอบกิจการก่อสร้างจะตระหนักและให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย แต่ในงานก่อสร้างส่วนใหญ่ก็ยังมีลักษณะงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและอันตราย สาเหตุที่สำคัญๆ โดยรวม คือ เทคโนโลยีในการก่อสร้างมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แต่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ดีพอในการปฏิบัติงานกับเทคโนโลยีเหล่านั้น

 • ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดูแลความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างที่ต้องใช้เทคโนโลยีและงานที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งการดูแลที่ไม่ทั่วถึง
 • ขาดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน หรือมีก็ไม่เหมาะสม หรือไม่ครอบคลุมทุกลักษณะงาน
 • ขาดการประสานงานด้านการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีระหว่างผู้รับเหมาและผู้เกี่ยวข้อง
 • เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน ขาดการตรวจทดสอบและบำรุงรักษาโดยวิศวกร หรือมีสภาพชำรุด
 • โครงสร้างชั่วคราว เช่น นั่งร้าน แบบหล่อคอนกรีต ค้ำยัน ไม่มีผู้เชียวชาญ/วิศวกรออกแบบและควบคุมดูแลการติดตั้งรื้อถอน หรือไม่มีความมั่นคงแข็งแรง และมีสภาพชำรุด
 • ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในงานก่อสร้างขาดการควบคุมตรวจสอบอย่างถูกต้อง จริงจังโดยวิศวกร
 • บริเวณสถานที่ก่อสร้างขาดการจัดระเบียบเรื่องความปลอดภัย เช่น การกำหนดพื้นที่อันตราย การกำหนดเส้นทางการจราจรและความเร็วของยานพาหนะ การกำหนดบริเวณจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และความสะอาดเรียบร้อย เป็นต้น
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน

เพื่อลดความเสี่ยงและอันตรายในการทำงาน นายจ้างต้องเปิดใจกว้างในการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในการทำงานที่ชัดเจน จัดให้มีผู้รับผิดชอบดูแลด้านความปลอดภัยอย่างจริงจัง จัดสรรงบประมาณที่เพียงพอในการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการทำงาน กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุมในทุกลักษณะงาน มีแผนงานด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับแผนการทำงานก่อสร้าง มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ครบถ้วนเหมาะสม และที่สำคัญต้องศึกษาข้อกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ภาพประกอบ : https://www.nextplus.co.th/

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล

 • ควรมีการสวมหมวกนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ใรไซต์ก่อสร้าง เพื่อป้องกันอัตรายจากสิ่งของ หรือวัสดุที่อาจตกหล่นลงมาได้
 • ควรมีการแต่งตัว สวมชุดที่ปกป้องร่างกาย กางเกงขายาว เสื้อแขนยาว ไม่ควรใส่รองเท้าแตะในไซต์งานก่อสร้าง เพราะอาจเกิดการเหยียบเศษวัสดุก่อสร้างจนบาดเจ็บได้
 • ควรสังเกตว่ามีป้ายเตือนบริเวณต่าง ๆ หรือไม่ เพราะบางโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่มาก และแรงงานเยอะ จึงมีการแบ่งสัดส่วนการทำงาน ทำให้แรงงานทุกคนอาจไม่รู้ถึงขั้นตอนการทำงานในส่วนอื่น อาจเกิดอุบัติเหตุได้
 • เมื่อมีการใช้เครื่องมือเรียบร้อย ควรมีการเก็บให้เป็นที่ เครื่องมือหลายๆอย่างเป็นเครื่องมีที่มีความคม ควรจะเก็บในพื้นที่ที่ปลอดภัย หรือกล่องอุปกรณ์ก่อน พอถึงเวลาจะใช้งานค่อยนำออกมาใช้
 • บริษัทรับเหมาก่อสร้างเอง ควรมีการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานมีรู้กระบวนการต่าง ๆ และตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย ว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างเพื่อป้องกันตนเอง และเพื่อนร่วมงาน ทั้งนี้บริษัทก็ควรออกกฎ เป็นข้อบังคับให้ชัดเจน และควรมีบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนด้วย จะเป็นอีกตัวช่วยเรื่องความปลอดภัยต่อบุคคลภายในไซต์งานได้

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ก่อสร้าง

 • ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ไว้ตามจุดต่าง ๆ และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ เผื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน มีหน่วยงานปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อช่วยเหลือกรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ
 • ทำรั้วกั้นบริเวณที่ก่อสร้าง เพื่อไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณ
 • ควรแบ่งสัดส่วนของสถานที่ก่อสร้างให้ชัดเจน แบ่งบริเวณพักอาศัย แบ่งบริเวณที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง แบ่งบริเวณสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์
 • ส่วนไหนของอาคารที่กำลังก่อสร้างมีช่องเปิด ควรมีแผงกั้นกันตก เพื่อความปลอดภัย
 • รอบอาคารควรมีแผ่นกั้น เพื่อกันวัสดุตกลงมา
 • บริเวณไหนของไซต์งานก่อสร้างที่มีความเสี่ยง ก็ควรทำสัญลักษณ์แจ้งให้คนอื่นรับรู้ด้วย เช่น บริเวณนี้รับน้ำหนักได้ไม่เกินกี่คน หรือบริเวณนี้ห้ามผ่าน เป็นต้น เพราะบางโครงการขนาดใหญ่มาก แรงงานเยอะ ไม่ได้รู้รายละเอียดขั้นตอนการทำงานในส่วนอื่น
 • ไซต์งานก่อสร้างต้องให้ความสำคัญ เรื่องแสงสว่างในการทำงาน เพราะอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ กรณีมองไม่เห็นจุดบอด หรือส่วนที่กำลังก่อสร้าง
 • มีการกำหนดเวลาเข้าออก แต่ละส่วนของไซต์อย่างชัดเจน
ภาพประกอบ :https://www.tosh.or.th/

ข้อควรปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ เครื่องจักร

 

 • ผู้ใช้งานเครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ ควรรู้วิธีใช้งานที่ถูกต้อง เพราะบางไซต์งาน มีแรงงานที่ไร้ฝีมือ เป็นแรงงานที่เรียนรู้ใหม่ ควรมีการอบรมสอนวิธีใช้อย่างถูกต้องก่อนทำงาน
 • เครื่องมือ เครื่องจักรควรมีการใช้ถูกต้องกับประเภทงาน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการชำรุด หรือเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้งานได้
 • มีการบำรุงรักษาเครื่องมืออยู่เสมอ เพราะเครื่องมือ เครื่องจักรแต่ละชนิด มีอายุการใช้งาน สามารถเกิดการเสื่อมได้ตามสภาพ ดังนั้นควรมีการดูแล และตรวจสอบก่อนใช้งานเสมอ

Safety first งานก่อสร้างได้มาตรฐาน ความปลอดภัยต้องมาก่อน เชื่อว่าเรื่องของอุบัติเหตุ งานรับเหมาก่อสร้างเป็นการทำงานในที่โล่งแจ้ง เป็นงานที่ไม่ได้มีขั้นตอนชัดเจนเหมือนกันในทุก ๆ งาน เพราะความแตกต่างของขั้นตอนการทำงาน ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบของประเภทโครงการ และที่สำคัญงานก่อสร้างยิ่งมีขนาดใหญ่ ยิ่งต้องใช้แรงงานจำนวนมาก ข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัติต้องชัดเจน และแจ้งให้ทุกคนรับทราบ เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ และบริษัทมีวางแผนเรื่องป้องกันความเสี่ยง ป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อโครงการด้วย เพราะหากเกิดเรื่องเหล่านี้ขึ้นไม่ได้แค่ส่งผลเสียต่อตัวบุคคล หรือส่วนงานนั้น ๆ เท่านั้น ยังส่งผลต่องบประมาณของโครงการเช่นกัน เพราะเราไม่สามารถรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต เหตุที่เกิดจะเล็กหรือใหญ่ แต่เรารู้ว่าอะไรคือความเสี่ยง ก็ควรป้องกันไว้  ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ดังนั้นควรมีมาตรการป้องกัน หรือข้อปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องความปลอดภัย แสดงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในไซต์งานก่อสร้างได้รับรู้ร่วมกัน ซึ่งก็น่าจะช่วยลดความเสี่ยง และทำให้อัตราการเกิดอุบัตินั้นน้อยลงได้ บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราให้ความสำคัญในคุณภาพของงานและความปลอดภัยในการทำงานในทุกโครงการ เพื่อให้โครงการของท่าน สมบูรณ์แบบ พร้อมเดินหน้าธุรกิจ

Source : https://www.builk.com , https://www.tosh.or.th/index.php/blog/item/941-2021-08-06-02-39-25