ชื่อโครงการ : โครงการห้องทดสอบเสียงมอเตอร์ Fasco Moters
สถานที่ : จ.นนทบุรี
เจ้าของโครงการ : Fasco Moters (Thailand) Limited.
เปอร์เซ็นงานสะสม : 100%