โครงการก่อสร้างคลังสินค้าและออฟฟิศ ASIA TRANS ACCESS

ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างคลังสินค้าและออฟฟิศ ASIA TRANS ACCESS
สถานที่ :  จังหวัดสมุทรปาการ
เจ้าของโครงการ : ASIA TRANS ACCESS CO., LTD. (ATA)
เปอร์เซ็นงานสะสม : 95%

รายละเอียดโครงการ

  • งาน Building 1
  • งาน Electrical work building 1+2
  • งาน Building 3
  • งาน Electrical work building 3
  • งาน Building 3 variation order (VO)
  • งาน External work
  • งาน Electrical work for  external area
  • งาน Water supply and sanitation system
  • งาน Fire fighting system