ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้า ความสูง 3 ชั้น
สถานที่ : จังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าของโครงการ : บริษัท โกลโบ ฟู้ดส์ จำกัด

เปอร์เซ็นงานสะสม : %