ชื่อโครงการ :โครงการก่อสร้างอาคารเรียนรวม 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 จังหวัดเชียงราย
สถานที่ : โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย
เจ้าของโครงการ :Next Plus Engineering

รายละเอียด : ก่อสร้งอาคารเรียนอเนกประสงค์ 4 ขั้น พร้อมดาดฟ้า โรงเรียนเทศบาล 6
นครเชียงราย แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย

เปอร์เซ็นงานสะสม : %