ชื่อโครงการ : โครงการ PROJECT STUDIO GAVY KNOWLEDGE
สถานที่ : จังหวัดกรุงเทพฯ
เจ้าของโครงการ : บริษัท เกวี่ โนวเลจ จำกัด

เปอร์เซ็นงานสะสม : 95%