Bonded Warehouse เจาะลึกคลังสินค้าทัณฑ์บน  สินค้านำเข้าส่งออกปลอดภาษีจริงไหม?

คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะสำหรับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศหรือส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ซึ่งคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นให้ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออกในเรื่องของการพักสินค้าและการละเว้นหรือชะลอการจ่ายภาษีอากร ซึ่งจะสามารถช่วยวยลดต้นทุนและประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับภาษีให้กับทางผู้ประกอบการได้เป็นอย่างมาก แล้วต้องรู้เรื่องเจาะลึกอะไรบ้างสำหรับนักธุรกิจที่จะนำเข้าส่งของสินค้า อยากสร้างคลังสินค้าทัณฑ์บน ต้องรู้เรื่องอะไร ภาษีต้องจ่ายเมื่อไหร่ หรือไม่ต้องจ่ายมาติดตามกัน Bonded Warehouse เจาะลึกคลังสินค้าทัณฑ์บน  สินค้านำเข้าส่งออกปลอดภาษีจริงไหม?

คลังสินค้าทัณฑ์บนหรือ โกดังทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) เป็นสถานที่นอกโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้ใช้เป็นที่เก็บสินค้าได้โดยยังไม่ต้องเสียภาษีเพื่อที่จะเสียภาษีในภายหลัง  เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการเก็บสินค้านำเข้าโดยไม่ต้องชำระภาษีอากรทั้งขาเข้าและขาออก ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร พื้นที่นี้จะรองรับการจัดเก็บสินค้านานถึง 2 ปี หรือมากกว่าโดยต้องยื่นคำร้องต่อกรมศุลกากร  โดยจะชำระภาษีอากรก็ต่อเมื่อมีการนำสินค้าออกกจากคลังสินค้าทัณฑ์บน ซึ่งจะแตกต่างจากโดยปกติ ที่เวลานำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศ จะต้องไปนำสินค้าออกจากโกดังการท่าเรือและจ่ายภาษีอากร ภายในเวลาไม่เกิน 2 เดือน 15 วัน จึงช่วยเพิ่มโอกาสต่าง ๆ ทางการค้าได้มาก ทำให้โกดังทัณฑ์บน เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากรให้กับทางผู้ประกอบการ

การดำเนินการจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) หรือโกดังทัณฑ์บนนั้น ต้องได้รับอนุญาตและดำเนินการตามเงื่อนไขของทางกรมศุลกากรซึ่งในการพิจารณาและอนุญาตให้ตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้น ความในข้อ 3 ของกฎกระทรวงการอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน พ.ศ. 2560 ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ดังนี้

การขออนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน  

 1. ผู้ยื่นคำขอต้องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน
 2. สถานที่ที่จะใช้หรือจะก่อสร้าง เพื่อใช้ตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเป็นไปตามแบบแปลนแผนผัง
 3. สินค้าที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน จะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด

หลักเกณฑ์ทางกฎหมายภายหลังได้รับอนุญาต

 1. เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องเสียค่าธรรมเนียมคลังสินค้าทัณฑ์บนรายปี
 2. เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องแสดงใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนไว้ในที่เปิดเผยซึ่งเห็นได้ง่าย
 3. เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
 4. ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นให้เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนผู้ที่ประสงค์จะรับโอนใบอนุญาต ยื่นคำขออนุญาตต่ออธิบดี (ตามแบบ ภส. 03-03) พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ยื่น ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แห่งท้องที่ที่คลังสินค้าทัณฑ์บนตั้งอยู่
 5. ในกรณีที่เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนประสงค์จะเลิกกิจการ ให้ยื่นขออนุญาต (ตามแบบ ภส. 03-03) โดยเจ้าของ
  คลังสินค้าทัณฑ์บนจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมซึ่งนำสินค้าไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บนนั้นทราบ

มาตรการบังคับทางกฎหมาย

 1. มาตรการทางภาษี ในกรณีที่มีสินค้าขาดไปจากบัญชีคุมสินค้า ให้ถือว่าความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีเกิดขึ้นใน
  เวลาที่สินค้านั้น
 2. มาตรการทางปกครอง ในกรณีที่ปรากฏว่าเจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บนฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติภาษี
  สรรพสามิต พ.ศ. 2560 ให้อธิบดีมีอำนาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บนได้
 3. มาตรการเกี่ยวกับความผิดและโทษในทางอาญา

ประเภทสินค้าที่สามารถเก็บอยู่ในโกดังทัณฑ์บนได้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สินค้าสำเร็จรูปนำเข้า สินค้ากึ่งสำเร็จรูปนำเข้า วัตถุดิบนำเข้า โดยปกติแล้ว สินค้านำเข้าเหล่านี้ จะต้องมีการชำระภาษีอากรตามกฎหมายกำหนด แต่เมื่อถูกเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน การชำระภาษีก็จะถูกละเว้นไปก่อนจนกว่าจะมีการนำสินค้าออกจากคลังทัณฑ์บน

ประเภทของคลังสินค้าทัณฑ์บน

 1. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อเก็บของในคลังสินค้าทัณฑ์บน
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับอู่ซ่อมหรือสร้างเรือ
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บน้ำมัน
 1. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อแสดงและขายของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากร
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับจัดแสดงหรือนิทรรศการ
 1. คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อกิจการจำหน่ายสินค้าปลอดอากรบนเที่ยวบิน
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของที่เก็บในคลังสินค้าทัณฑ์บน
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทโรงผลิตสินค้า
 • คลังเสบียงทัณฑ์บน

หลักเกณฑ์ในการขอเปิดดำเนินการคลังสินค้าทัณฑ์บน

 1. ก่อสร้างตามแบบที่ยื่นคำขอไว้กับกรมศุลกากร
 2. มีรั้วล้อมรอบ และประตูเข้า – ออกที่มั่นคงแข็งแรง
 3. มีห้องทำงานสำหรับพนักงานศุลกากร
 4. มีระบบคอมพิวเตอร์เชื่อมโยงกับศุลกากร
 5. มีระบบกล้องวงจรปิด
 6. มีระบบตรวจสอบสินค้าคงคลัง

ข้อดีของการใช้บริการโกดังทัณฑ์บน

 • ละเว้นภาษีอากรขาเข้าและขาออกโดยปกติแล้วการนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้า จะต้องทำการชำระภาษีอากรตามกฎหมายกำหนด แต่ถ้าหากใช้บริการคลังสินค้าทัณฑ์บน ภาษีนำเข้าจะถูกละเว้น โดยสินค้าจะสามารถเก็บอยู่ในโกดังได้2 ปี
 • ลดข้อจำกัดในการนำเข้าของล็อตใหญ่การนำเข้าของล็อตใหญ่ จำนวนมาก ๆ ซึ่งจะทำให้สินค้าถูกกว่าการรับสินค้าทีละน้อย ๆ เข้าประเทศ สามารถลดต้นทุนได้ จากนั้นเมื่อถึงเวลาจะเอาสินค้าออกจากคลัง สามารถแบ่งปริมาณสินค้าที่ออกจากคลังได้ โดยในการเอาของออกไปแต่ละครั้ง ก็จ่ายภาษีไปตามจำนวนของที่เอาออก ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายก้อนใหญ่เกินไป
 • เพิ่มระยะเวลาในการปริหารจัดการลูกค้ากรณีที่มีการนำเข้าสินค้าปริมาณมาก แต่สินค้ายังขายไม่หมด การเก็บสินค้าเอาไว้ในโกดังทัณฑ์บน จะช่วยให้มีเวลาในการหาลูกค้าได้เป็นเวลา 2 ปีเต็ม โดยที่ยังไม่ต้องชำระภาษีอากรก่อนซึ่งผู้ประกอบการที่ ทำธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้าโดยเฉพาะ การหันไปใช้บริการคลังทัณฑ์บนนอกจากจะช่วยภาระต้นทุนสินค้าและทางภาษีอากรได้อย่างมาก ยังสามารถช่วยให้การบริหารการเงินของธุรกิจเป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกด้วย
 • คลังสินค้าทัณฑ์บนหรือโกดังทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) ถือเป็นตัวช่วยเพื่อประโยชน์ในการเก็บรักษาของที่นำเข้าจากต่างประเทศ การบรรจุหรือแบ่งบรรจุ การขนถ่ายสินค้า การกระจายสินค้า และเพื่อกิจการอื่น ๆ ทำให้การค้าระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วางแผนก่อนสร้างโกดัง คลังสินค้า

 • การเลือกทำเล การเลือกทำเลที่ตั้งของโกดัง ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะคำนึงถึงถึงความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ของธุรกิจ อันจะก่อให้เกิดยอดขาย และกำไร โดยมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำ
 • ฉนวนกันความร้อน ควรติดตั้งวัสดุกันความร้อน เพื่อรักษาอุณหภูมิของโกดังให้คงที่ เพราะอากาศภายในโกดังมีผลต่อสินค้าในโกดัง ถ้าอุณหภูมิไม่เหมาะสมสินค้าอาจเกิดความเสียหายได้
 • การเลือกผู้เชี่ยวชาญ จ้างผู้เชี่ยวชาญรายเดียวในการออกแบบ ก่อสร้าง และงานระบบทั้งหมด เพื่อให้คลังสินค้ามีโครงสร้างการใช้งานที่สอดคล้องกัน
 • การจัดวางอุปกรณ์ โดยคำนึงถึงความยืดหยุ่น หากในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนหรือขยายสินค้า
 • ความสะดวกในการทำความสะอาดและซ่อมบำรุง อ้างอิง พรบ. ควบคุมอาคาร 2522
 • มองคลังสินค้าแบบสามมิติ เพราะจะช่วยให้การออกแบบและการใช้สอยของพื้นที่โกดังมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ระบบลีนโลจิสติกส์ (Lean Thanking) สามารถนำแนวคิดแบบลีนโลจิสติกส์มาใช้ นอกจกจะช่วยประหยัดเวลาในการทำงานแล้ว ยังลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกได้ด้วย

Bonded Warehouse เจาะลึกคลังสินค้าทัณฑ์บน  สินค้านำเข้าส่งออกปลอดภาษีจริงไหม? คลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ นักธุรกิจที่การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศหรือส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ ต้องการศึกษาข้อกฎหมาย ต่างๆ รวมไปถึงรายละเอียดการก่อสร้างคลังสินค้า หรือเช่าคลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้า ต้องเจาะลึกรายละเอียด รวมไปถึงเงื่อนไขของกรมศุลกากร  ด้วยเช่นกัน การสร้างโรงงาน โกดัง หรือคลังสินค้า เป็นการลงทุนครั้งสำคัญของธุรกิจ การวางแผนก่อนที่จะมีการก่อสร้างเกิดขึ้นจริง ครอบคลุมความเสี่ยงต่าง ๆ ได้นั้น จะช่วยสนับสนุนบริหารจัดการต้นทุนดำเนินกิจการได้หลายด้าน โดยเฉพาะต้นทุนที่จะเกิดจากค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ เช่น หากเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานไม่เหมาะสมตั้งแต่แรก แม้จะนำระบบโลจิสติกส์มาใช้ ก็เป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น ศึกษาเพิ่มเติม  การเลือกที่ตั้งโรงงานและคลังสินค้า – 4 ปัจจัยสำคัญช่วยตัดสินใจ

Sources: www.proindsolutions.com, www.dst.co.th/, www.nextplus.co.th, http://ladkrabangcustoms.com/
Photo : http://ladkrabangcustoms.com/