คุณทราบหรือไม่ พื้นที่ที่สามารถจัดสร้างโรงงานได้นั้น ต้องอยู่ในเขตพื้นที่สีม่วง หากเป็นสีอื่น ควรปรึกษากับเขต หรือเทศบาลเพื่อรับทราบข้อกำหนดต่าง ๆ ก่อนการขออนุญาตก่อสร้าง

โรงงานคืออะไร และต้องมีลักษณะแบบไหนถึงเรียกว่าโรงงาน

โรงงาน คือ อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ห้าแรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ห้าแรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่เจ็ดคนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สำหรับ ทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ

เลือกประเภทของโรงงาน

 1. โรงงานจำพวกที่ 1 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่สามารถประกอบกิจการโรงงานได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการโรงงาน โดยมีเครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน

 2. โรงงานจำพวกที่ 2 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อจะประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งให้ผู้อนุญาต ทราบก่อน โดยมีเครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 50 คน และไม่จัดอยู่ในจำพวกที่ 1

 3. โรงงานจำพวกที่ 3 ได้แก่ โรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการได้ โดยมีเครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า และคนงานเกิน 50 คน

ขั้นตอนพิจารณา และระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต 30 วัน

ขั้นตอนการขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน

คลังสินค้า โรงเก็บสินค้า หรือ โกดัง คืออาคารทางพาณิชย์ที่ใช้สำหรับเก็บสินค้าเพื่อรอการขนส่ง คลังสินค้าถูกใช้โดยผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้ค้าส่ง ธุรกิจขนส่ง ศุลกากร ฯลฯ คลังสินค้ามักจะเป็นอาคารธรรมดาหลังใหญ่และกว้างตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมในตัวเมือง ภายในอาคารมีทางลาดเอียงสำหรับขนถ่ายสินค้าขึ้นหรือลงรถ หรือบางครั้งคลังสินค้าใช้รับถ่ายสินค้ามาจากสถานีรถไฟ สนามบิน หรือท่าเรือโดยตรง และมักจะมีเครนหรือฟอร์กลิฟต์เพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าที่วางอยู่บนแท่นวางสินค้า (pallet) ขนาดมาตรฐาน ISO

สินค้าที่เก็บอาจเป็นชนิดใดก็ได้เช่น วัตถุดิบ วัสดุบรรจุภัณฑ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ส่วนประกอบต่าง ๆ หรือสินค้าสำเร็จรูปเกี่ยวกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรม หรือพาณิชยกรรม มีระบบการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเพื่อระบุตัวสินค้า เพื่อจำแนกหมวดหมู่ และเพื่อให้ทราบว่ามีสินค้าเท่าใด รับเข้าและส่งออกปริมาณเท่าใดในแต่ละช่วงเวลา อ้างอิง: wikipedia.org

ขั้นตอนเตรียมการ ก่อนการสร้างโรงงาน หรือคลังสินค้า

การสร้างโกดังสินค้า ข้อมูลที่เราต้องศึกษามีส่วนสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจก่อนลงทุนสร้าง มีดังต่อไปนี้

 1. Zoning – ต้องทราบก่อนว่าพื้นที่ที่จะตัดสินใจลงทุนสร้างนั้น อยู่ในเขตพื้นที่สีอะไร โดยพื้นที่เขตสีม่วง เป็นเขตพื้นที่ที่สามารถ สร้างโกดังสินค้า หรือโรงงานได้ตามข้อกำหนด หากเป็นสีอื่น ควรปรึกษาทางเขตหรือเทศบาลเกี่ยวกับข้อกำหนดการก่อสร้างต่างๆ

 2. ขนาดอาคารที่จะก่อสร้างรวมถึงระยะร่นต่างๆ – ควรศึกษาข้อกำหนดระยะร่นของการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นจากคำแนะนำของผู้รับเหมาเองหรือในส่วนของทางเขตและเทศบาล เพื่อที่จะนำมาเป็นข้อมูลในการกำหนดขนาดของอาคารที่จะก่อสร้างจากพื้นที่ที่มี

 3. รายละเอียดงานก่อสร้าง – หลังจากที่ได้ขนาดอาคารที่จะก่อสร้างแล้ว ต้องออกแบบรายละเอียดหรือฟังชันก์ต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง เช่น มีสำนักงานกี่ห้อง ห้องน้ำกี่ห้อง มีชั้นลอยหรือติดเครนหรือไม่ โดยการออกแบบอาจจะปรึกษาผู้รับเหมาเพื่อให้ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องต่างๆ

 4. การคัดเลือกผู้รับเหมาในการก่อสร้าง – ควรคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะมารับงานก่อสร้างอย่างละเอียด สิ่งสำคัญคือความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ในการทำงาน เพราะการลงทุน สร้างโกดังสินค้า หรือโรงงาน เป็นการลงทุนก้อนใหญ่ที่เราต้องไว้ใจให้ผู้ที่รับงานไป ดำเนินงานได้ลุล่วง อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดปัญหาระหว่างทำงาน

Key Takeaway

การสร้างโกดังสินค้า ข้อมูลที่เราต้องศึกษามีส่วนสำคัญอย่างมากในการตัดสินใจก่อนลงทุนสร้าง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ สภาพแวดล้อม แรงงาน รวมถึงผู้รับเหมาที่มารับงานต้องความน่าเชื่อถือและประสบการณ์ในการทำงาน การสร้างโรงงาน หรือคลังสินค้า ข้อมูลที่เราต้องศึกษาก่อนลงทุนสร้าง มีอยู่ดังนี้

 • Zoning เราต้องทราบก่อนว่าพื้นที่ที่เราจะตัดสินใจลงทุนสร้างนั้น อยู่ในเขตพื้นที่สีอะไร
 • ขนาดอาคารที่จะก่อสร้างรวมถึงระยะร่นต่างๆ
 • รายละเอียดงานก่อสร้าง หลังจากที่ได้ขนาดอาคารที่จะก่อสร้างแล้ว ต้องออกแบบรายละเอียดหรือฟังชันก์ต่างๆให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง
 • การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างโรงงาน ควรคัดเลือกผู้รับเหมาที่จะมารับงานก่อสร้างอย่างละเอียด