Prevention of COVID-19 On the construction site

สยบโควิด-19 ในไซต์งานก่อสร้าง

จากข่าวสถานการณ์การแพ้ระบาดโควิด-19 ปัญหาคลัสเตอร์ไซต์งานก่อสร้าง ในหลายพื้นที่ ต้องย้ำเตือนถึงการรักษาความสะอาดและความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น  เพื่อเร่งหยุดการระบาดโควิด-19 ในคนงาน เพราะปัจจุบันมูลค่างานก่อสร้างในตลาดอสังหาฯ แต่ละปีเฉลี่ยอยู่ที่ 1 ล้านล้านบาท หากเกิดการระบาดในโควิด-19 จนทำให้ไซต์งานหยุดก่อสร้างจะกระทบต่อเศรษฐกิจชะลอลงด้วย ทำให้ทุกโครงการก่อสร้างต้องยกระดับมาตรการในการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัยอีกเท่าตัว การคัดกรอง การวัดอุณหภูมิ ป้องกันตัวสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน การลดจำนวนคนเข้าไซต์ก่อสร้างให้น้อยลง การติดตามพนักงานหรือสมาชิกที่ขาดงาน หรือ เจ็บป่วย การใช้มาตรการป้องกันต้องเข้มข้น และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ผู้ปฏิบัติงานต้องระวังเรื่องไหนบ้าง ถึงจะสยบโควิด-19ในไซต์งานก่อสร้างได้ มาติดตามกัน

จัดระเบียบควบคุมโควิด-19 ในแคมป์คนงานก่อสร้าง

การยกระดับมาตรการในการดูแลรักษาความสะอาดและความปลอดภัย ในส่วนงานควบคุมงานก่อสร้าง โดยเฉพาะทีมงานและเจ้าหน้าที่ก่อสร้าง ที่ทุกโครงการ จัดให้มีการคัดกรองเบื้องต้น ด้วยการสังเกตผู้ที่มีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ให้หยุดปฏิบัติงานและพาไปพบแพทย์ จัดหาหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ สำหรับคนงานอย่างเพียงพอ ทั้งในพื้นที่ก่อสร้างและที่พักคนงาน

จัดที่นั่งรับประทานอาหารในสถานที่ก่อสร้าง ให้มีระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร การรับ-ส่งพนักงาน ควรจำกัดจำนวนคนในรถไม่ให้เกิดความแออัด ไม่ให้นั่งหันหน้าเข้าหากัน หลีกเลี่ยงการพูดคุย ไม่ควรแวะระหว่างทาง และไม่ควรรับประทานอาหารระหว่างเดินทาง จัดหาสื่อให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่พนักงาน รวมทั้งให้เตรียมวางแผนการปฏิบัติ และทำความเข้าใจกับคนงาน กรณีมีผู้ป่วยยืนยัน เช่น การห้ามโยกย้าย การใช้พื้นที่ในการแยกผู้ป่วย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือผู้สัมผัสเสี่ยงออกจากครอบครัว การสนับสนุนการดำรงชีวิตประจำวันในระหว่างกักตัว การจำกัดการเดินทางเข้าออกที่พัก การปิดพื้นที่พัก การอพยพโยกย้ายคนงานที่ไม่ป่วยกรณีมีการแพร่กระจายมาก การจัดการผู้ป่วยที่หายแล้วกลับมาทำงาน การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ทันทีเพื่อรับทราบและปฏิบัติตามคำแนะนำ

ทำความสะอาดห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลางที่ใช้งานร่วมกัน เปิดประตู หน้าต่าง เพื่อระบายอากาศเป็นประจำทุกวัน ไม่ควรอาบน้ำพร้อมกันในที่อาบน้ำรวม ควรใช้อุปกรณ์ส่วนตัวในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน  หมั่นทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม หรือบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือมีการสัมผัสบ่อยๆ ด้วยน้ำยาผสมผงซักฟอกหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคอย่างสม่ำเสมอ  ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาปฏิบัติงาน  ไม่รับประทานอาหารร่วมกันเป็นกลุ่ม และควรแยกของใช้ส่วนตัว เช่น แก้วน้ำ ช้อน

การจัดการคนเข้าออก เมื่อมีการระบาดต้องป้องกันไม่ให้มีการเข้าออกโดยไม่จำเป็น ถ้าจะให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไปกว่าธรรมดา การกักตัวคนทำงานและบุคคลภายนอกที่เดินทางมาจากภายนอก แยกออกจากที่ทำงานและที่พักของคนส่วนใหญ่เป็นเวลา 14 วัน ถ้ามีอาการเช่น ไข้ หรือ เป็นหวัด ก็ให้พบแพทย์ ถ้าไม่มีอาการครบกำหนด 14 วันจึงให้ทำงาน ต้องเข้มงวดต่อพฤติกรรมอนามัย ความเข้มงวดเท่านั้นที่จะทำให้สถานประกอบการและสมาชิกทั้งหมดปลอดภัยจากโควิด-19 และใช้คำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเกณฑ์ ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงทำให้กระทบต่อพื้นที่หน้างานในหลายโครงการที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง  โดยทุกโครงการก่อสร้างของ บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้ความสำคัญในเรื่องของมาตรการป้องกันโควิด-19 และมีการคัดกรอง และให้พนักงานปฏิบัติตัวตามมาตรการของทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ขอให้ทุกท่านแข็งแรงปลอดภัย และผ่านพ้นไปด้วยกัน

Cr. www.prachachat.net , www.hfocus.org