ฐานราก คือ ส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโครงสร้างของงานก่อสร้างที่แข็งแรง เป็นส่วนประกอบที่รับน้ำหนักของโครงสร้างคลังสินค้า แล้วถ่ายลงมายังเสาผ่านฐานรากและลงสู่พื้นดิน

ฐานรากโรงงาน เลือกใช้แบบไหนดี

การก่อสร้างฐานรากโรงงาน
  1. ฐานแผ่เดี่ยว (Spread Footing) คือ ฐานรากที่ไม่ใช้เสาเข็ม ฐานรากนี้จะถ่ายน้ำหนักอาคารลงไปยังดินด้วยตัวมันเองหรือหินที่รองรับ ฉะนั้น ฐากรากต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะรับน้ำหนักได้
  1. ฐานต่อเนื่องรับกำแพง (Continuous Footing) คือ ฐานรากที่ทำหน้าที่รองรับน้ำหนักจากผนังก่ออิฐ หรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็กของอาคารหลายๆ ชั้น ขนาดความกว้างของฐานรากขึ้นอยู่กับน้ำหนักที่กดลงสู่ฐานราก
  1. ฐานรากแพ (Mat or Raft Foundation) เป็นฐานร่วมขนาดใหญ่ใช้รับน้ำหนักบรรทุกของเสาหลายๆ ต้น โดยจะแผ่บนพื้นที่กว้างๆ บางครั้งจะใช้รับน้ำหนักบรรทุกของเสาทุกต้นของอาคารก็ได้โดยมากแล้วเราจะใช้ฐานแพกับอาคารสูง
ฐานรากแผ่ร่วม
  1. ฐานแผ่ร่วม (Combined Footing) รูปแบบฐานรากที่ใช้แก้ปัญหากรณีที่ไม่สามารถสร้างฐานรากเดี่ยวที่สมมาตรได้ เพราะฐานรากที่ไม่สมมาตรจะทำให้เกิดแรงเยื้องศูนย์ เป็นผลทำให้อาคารทรุดตัวได้
  1. ฐานรากชนิดมีคานรัด (Cantilever Footing) เป็นการแก้ปัญหากรณีไม่สามารถสร้างฐานรากที่สมมาตรได้อีกวิธีหนึ่ง เหมาะกับเสาของอาคารที่มีความจำเป็นต้องสร้างประชิดติดกับอาคารเดิม หรือแนวเขตดินที่ไม่สามารถวางตำแหน่งของฐานให้ตรงกับแนวเสาตอม่อได้ จึงออกแบบให้มีคานคอนกรีตแบกรับน้ำหนักจากเสาตอม่อ

การสร้างฐานราก ควรเลือกรูปแบบฐานรากให้เหมาะสมกับงานก่อสร้าง โดยอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมจากผู้ที่ชำนาญงานเป็นอย่างดี เพราะจะส่งผลระยะยาวต่อโกดังหรืออาคารนั้นๆ หากฐานรากแข็งแรง โครงสร้างทั้งหมดก็ดีเอง

Key Takeaway

ฐานราก เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโครงสร้างของโกดังหรืออาคารที่แข็งแรง เป็นส่วนประกอบที่รับน้ำหน้ำของอาคาร แล้วถ่ายลงมายังเสาผ่านฐานรากและลงสู่พื้นดิน โดยฐานรากที่ดีต้องมีความแข็งแรง สามารถแบกรับน้ำหนักของดินใต้ฐานรากได้ และจะไม่เกิดการทรุดตัวของดินใต้ฐานราก ฉะนั้น ฐานรากจึงสำคัญมากสำหรับงานก่อสร้างทุกชนิด

อ้างอิงจาก : bhumisiamandconditech.com | landyhome.co.th | tatc.ac.th