Steel truss design งานออกแบบโครงเหล็กถัก เลือกใช้อย่างไร

Steel Truss Design งานออกแบบโครงเหล็กถัก (Truss) หรือโครงข้อหมุน ที่คุ้นชินกันดีในแวดวงการออกแบบโครงสร้างทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม กับการออกแบบโครงสร้างที่ประกอบขึ้นเป็นโครงสามเหลี่ยม โดยมีส่วนประกอบหลัก คือ จันทัน (Upper Chord) ขื่อ (Lower Chord) ค้ำยันในแนวดิ่ง (Vertical Web) และ ค้ำยันในแนวเอียง (Diagonal Web) หรือการวางโครงสร้างให้มีลักษณะของช่วงพาดกว้างหรือยาวระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เพื่อเสริมการรับแรงไปจนถึงในแง่ของความสวยงามที่แต่ละรูปแบบก็ยังมีดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปตามดุลพินิจของวิศวกรและปัจจัยด้านอื่นๆ ซึ่งรูปแบบของโครงถัก (Truss) หรือโครงข้อหมุน ที่มักพบเห็นกับงานโครงสร้างต่างๆ อยู่บ่อยครั้งและนิยมเลือกใช้ในปัจจุบัน ได้แก่

โครงสร้างถักแบบโฮว์ (Howe Truss)  

โครงสร้างถักแบบโฮว์ (Howe Truss) มักนิยมใช้กับโครงสร้างที่มีช่วงพาดกว้างหรือยาวไม่มากนัก อย่างโครงหลังคาและโรงจอดรถ ด้วยรูปแบบการวางจันทันเอียงเป็นจั่วสองข้างเท่าๆ กัน โดยมีขื่ออยู่ในแนวราบ มีค้ำยันในแนวดิ่ง และค้ำยันในแนวเอียง ระหว่างจันทันและขื่อในระยะเท่าๆ กัน โดยจำนวนของค้ำยันนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของโครงถัก และดุลพินิจของวิศวกร

โครงถักแบบโฮว์ยกระดับ 

โครงถักแบบโฮว์ยกระดับ ลักษณะของจันทันจะถูกยกขึ้นทั้งสองด้านและไม่ถูกเชื่อมติดกับขื่อโดยตรง แต่จะเชื่อมผ่านค้ำยันแทน ซึ่งโครงถักรูปแบบนี้มักนิยมใช้กับโครงสร้างของโรงงาน โกดังเก็บสินค้า

โครงถักคอร์ดเอียงขนาน  

โครงถักคอร์ดเอียงขนาน หรือโครงถักที่มีลักษณะการวางของขื่อให้ขนานไปกับจันทัน เพื่ออรรถประโยชน์ในการใช้สอยพื้นที่ใต้โครงหลังคาหรือมีช่องว่างภายในหลังคาสูงโปร่งขึ้น โดยที่โครงถักลักษณะดังกล่าวยังสามารถวางโครงสร้างได้ทั้งในรูปแบบของแนวเอียง (Slopping Flat Truss) และแบบแนวราบ (Flat Truss)

โครงถักแบบเอียงต่างมุม (Dual Pitch Truss) 

โครงถักแบบเอียงต่างมุม (Dual Pitch Truss) เป็นโครงถักที่มีลักษณะของจันทันที่เอียงชันไปทางด้านหน้าแล้วลาดเทยาวมาด้านหลัง มีค้ำยันในแนวดิ่งค้ำส่วนยอด และมีค้ำยันในแนวเอียงทำมุมที่แตกต่างกันไปตามการรับน้ำหนักของโครงสร้าง

โครงถักแบบโค้ง (Curved Truss) 

โครงถักแบบโค้ง (Curved Truss) มักใช้เป็นเหล็กรูปพรรณดัดโค้งในการใช้งาน โดยวางจันทันและขื่อในลักษณะที่ขนานกันตลอดช่วง นิยมเห็นโครงสร้างรูปแบบนี้กับโครงการขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น โรงงานอุตสาหกรรม ไปจนถึงสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะของโครงสร้างที่ซับซ้อน หรือมีการเอียงไปตามตัวของตัวอาคาร

การออกแบบและก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ความแข็งแรง สวยงาม คุ้มค่า ตามงบประมาณที่วางไว้ รวมถึงระยะเวลาในการก่อสร้างที่รวดเร็ว และการเลือกผู้รับเหมาที่มีความเชี่ยวชาญ มีผลงานในด้านการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก   ไม่ว่าจะเป็น คลังสินค้า อาคารสำนักงาน

Data : https://personalweb.mahidol.ac.th/

https://personalweb.mahidol.ac.th/

http://building.cmtc.ac.th/

http://www.elca.ssru.ac.th/

https://www.hbeamconnect.com/th