งานทำบุญบริษัท เปิดบริษัท ใน วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555