ขอแสดงความยินดีแด่ คุณอรรถวิทย์ รัตนัง
ผู้บริหารที่ได้รับเกียรติ จากสภาวิศวกร ให้เป็นหนึ่งใน คณะอนุกรรมการพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประจำปี ๒๕๖๒