Smart factory สร้างโรงงาน 4.0 คุ้มค่าการลงทุนไหม

Smart factory สร้างโรงงาน 4.0 คุ้มค่าการลงทุนไหม Smart Factory หรือโรงงานอัจฉริยะ ไม่ใช่เพียงการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ [...]