US Embassy in Thailand สถานทูตสหรัฐแห่งใหม่กลางกรุง ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างระดับโลก มาตรฐานอาคารสีเขียว

US Embassy in Thailand สถานทูตสหรัฐแห่งใหม่กลางกรุง ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างระดับโลก มาตรฐานอาคารสีเขียว สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทยเริ่มก่อสร้างอาคารหลังใหม่ [...]