Distribution Center สร้างศูนย์กระจายสินค้า ก้าวนำหน้าธุรกิจโลจิสติกส์

Distribution Center สร้างศูนย์กระจายสินค้า ก้าวนำหน้าธุรกิจโลจิสติกส์ ต้นทุนในการขนส่ง ส่งผลโดยตรงต่อการแข่งขันในตลาดสินค้าประเภทเดียวกัน ศูนย์กระจายสินค้า จึงถูกตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยลดทอนค่าใช้จ่าย เพิ่มแต้มต่อในการแข่งขันในตลาด [...]