กิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันผู้สูงอายุ ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จ.ปทุมธานี

[...]