ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงอาคารโรงงาน ส.ขอนแก่น (บางพลี)
ชื่อลูกค้า : บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
สถานที่งานโครงการ : อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ