ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคาร OP Dormitory
สถานที่ : จังหวัดเพชรบุรี
เจ้าของโครงการ : บริษัท แคล-คอมพ์ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน
งานก่อสร้างอาคารหอพัก 4 อาคาร
– OP01-1 (อาคารที่ 1) 4 ชั้น จำนวน 40 Units
– OP01-2 (อาคารที่ 2) 4 ชั้น จำนวน 40 Units
– OP02-1 (อาคารที่ 1) 4 ชั้น จำนวน 80 Units
– OP02-2 (อาคารที่ 2) 4 ชั้น จำนวน 24 Units

เปอร์เซ็นงานสะสม :