ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารอัฒจันทร์พร้อมห้องปฏิบัติการอเนกประสงค์สนามกีฬา
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
เจ้าของโครงการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เปอร์เซ็นงานสะสม : %