สาส์นจากผู้บริหาร

ในนามบริษัท เน็กซ์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผมขอขอบคุณ      บุคคลากรทุกท่านที่ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพส่งมอบแก่ลูกค้า

  อ่านต่อ

 

วิสัยทัศน์

บริษัทมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและก่อสร้างชั้นนำของประเทศและภูมิประเทศ โดยทีมงาน ที่มีศักยภาพด้วยการส่งมอบผลงานคุณภาพระดับมาตรฐานสากลให้แก่ลูกค้า

 อ่านต่อ

ประวัติบริษัท

บริษัท เน็กซ์พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ริเริ่มก่อตั้งธุรกิจและจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคล ประเภทบริษัทจํากัด เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ดําเนินธุรกิจด้านงานรับเหมาก่อสร้างงานทุกภาคในราชอาณาจักรไทย

อ่านต่อ

พันธกิจ

บริษัท เน็กซ์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้มีการนําบุคลากรมาผสมผสานกันระหว่างบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีประสบการณ์ อันยาวนานทั้งทางด้านงานระบบไฟฟ้าและการก่อสร้างเข้ากับบุคลากรรุ่นใหม่

 อ่านต่อ

ความพึงพอใจของลูกค้า

ผลงานของเราทุกโครงการจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากลูกค้า ในทุกขั้นตอนของการติดตั้งและก่อสร้างจะมีมาตรการตรวจสอบ วัดผล และการควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ก่อนจะส่งมอบผลงานให้แก่ลูกค้า

อ่านต่อ

นโยบายด้านบุคคล

หลักบรรษัทอภิบาล สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าขององค์กรอย่างแท้จริง โดย บริษัทเน็กซ์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ให้ความสำคัญเพื่อการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง เราจึงได้กำหนดคุณค่าหลักขององค์กรที่ต้องยึดถือ เพื่อยืนหยัดในความโปร่งใส

อ่านต่อ

© 2019 Next Plus Engineering. All Rights Reserved.