ห้องประชุมส่วนกลาง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 3 ถ.พิจิตร-ตะพานหิน ต.ท่าหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 [...]