มอบเกียรติบัตร ให้นักศึกษาที่จบหลักสูตรการฝึกงาน รุ่น 2 ปี 2556

จบหลักสูตรฝึกงาน รุ่น 2 ปี 2556 จบหลักสูตรฝึกงาน นศ. วิศวะไฟฟ้า ฝึกที่โรงงานกระดาษเพชรบุรีและ The [...]