สร้างคลังสินค้าเกษตร 3,300 ตรม. บริษัท รุ่งนิรันดร์เคมีเกษตร จำกัด จ.พะเยา

เจ้าของโครงการ : นายศักดิ์ศิริ เลิศบรรลือชัย (คุณเอ็ม) สถานที่ตั้งโครงการ : 41 ม.3 ถ.พหลโยธิน [...]