ยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2556

ยินดีกับบัณฑิตใหม่ 2556 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง