Project Description

โครงการ Sunny Ville

ชื่อโครงการ      :  โครงการ ก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้น Sunny  Ville

เจ้าของโครงการ  :   ศ.ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และ นายกสภาวิศวกร สมัยที่ 7 วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2565

ขอบเขตงานบริการ   :  ดำเนินการก่อสร้าง

รายละเอียดโครงการ

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักอาศัยสองชั้น Sunny Ville  สถานที่ก่อสร้าง ROYAL GOLF COUNTRY CLUB เขตลาดกระบัง  จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับการออกแบบสไตล์ไมเดิร์นให้เป็นบ้านตัวอย่างประหยัดพลังงาน คำนึงถึงหลักการหมุนเวียนอากาศและใช้แสงธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยลักษณะตัวอาคารเป็นโครงสร้าง คสล.สองชั้น กว้าง  28  ม.   ยาว 55  ม.  และโครงสร้างพื้นระบบไร้คาน (Flat Slab) มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,200 ตร.ม.

โดยมีจุดเด่นที่โครงสร้างสระว่ายน้ำที่ระดับชั้นสองได้ถูกออกแบบเป็นพิเศษด้วยโครงสร้างคานยื่นประมาณ 3  ม. ทำให้สระว่ายน้ำลอยเหนือพื้นชั้นล่าง เป็นโครงสร้างสำหรับกรณีศึกษาหลักการออกแบบให้กับวิศวกรและผู้ที่สนใจทั่วไป