บริษัท เน็กซ์พลัสเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ได้จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การทำงานอย่างมืออาชีพ ให้แก่พนักงานเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพที่จะช่วยให้ทุกท่านเดินเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จในการทำงาน และชีวิต ดังนโยบายคุณภาพ

อาจารย์ณรชญ  พุ่มฟฤกษี

โค้ชกังฟู คนนำเกมสร้างการเปลี่ยนแปลง

“งานก่อสร้างตามมาตรฐานคุณภาพ ด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”