จบหลักสูตรฝึกงาน รุ่น 2 ปี 2556 จบหลักสูตรฝึกงาน นศ. วิศวะไฟฟ้า ฝึกที่โรงงานกระดาษเพชรบุรีและ The nine