ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายปากเกร็ด จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 ม.ค 58